[:bg]

[:bg]

 

Услуги & Терапии

Теодора Драговска е квалифициран специалист с дългогодишен опит в областта на кинезитерапията и логопедията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапия с Теодора Драговска

Мечтателите с предимство!

Терапия -метод, подход за въстановяване и укрепване на зравето. Кинезитерапия – това е лечение с движение, лечебна, поддържаща и превантивна. За мен това е възможност да участвам пряко и да съм част от процеса на възстановяване и подобряване здравето на пациента. Съвместно, като един екип, с търпение, вяра и професионализъм изминаваме пътя към здравето и неговото хармонично възстоновяване. Щастлива съм с това, което правя, радвам се на всеки етап от работата си с пациентите и съм благодарна за тяхното доверие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Често задавани въпроси

Прочетете отговорите на често задаваните въпроси и, ако имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с мен чрез контактната форма.

Добре е да се проведат най-малко 10 последователни терапии. При нужда може да се продължи с 2 или 3 терапии седмично.

Да, разбира се. Това е важна част от целия оздравителен процес.       

От теб зависи какво ще избереш. Но сутрешна лека дихателна гимнастика е добро решение.       

За всяка лечебна терапия трябва време и търпение. Когато идваш на терапия се чувстваш добре, отговори си на въпроса в кой момент и кога се променят нещата за теб?       

Можете да застанете пред огледалото и непринудено да правите упражненията за устата и езика и съвсем естествено да го поканите да Ви покаже как се прави, защото се затруднявате в това. Превърнете заниманието в игра.       

Казано е „Бързата работа срам за майстора“. До сега си търпял и не си имал нужда от терапия, а сега искаш бързо. Можеш и сам да избереш.       

Възможно е да има няколко причини за това – като хроничната умора, наднорменото тегло или прекарано скоро заболяване. Добре е да се установи причината. Като за начало може да се прави сутрин за 10-15 минути дихателана гимнастика.       

За това има решение. На всеки 2 часа можеш да направиш 5 или 10 минутна офис гимнастика за ръцете, крака и гърба. Ако има възможност вместо на стол да седиш на Swiss ball за няколко часа до като работиш също ще ти помогне. Седенето на тази топка мобилизира цялото тяло като подобрява стойка и баланса, пък и е забавно.       

Задайте свой въпрос

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  мнения

  АДРЕС

  ул. Св. Осий Кордобски 124
  София

  РАБОТНО ВРЕМЕ

  Пон.-Пет.: 14:30 – 18:30
  Съб.: 11:30 – 18:30
  Нед.: Почивен ден

  ЗА ВРЪЗКА

  +359 89 702 4847

  info@dragovska.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   [:en]

   

   

   

   

  Services & Therapies

  Teodora Dragovska is a qualified specialist with many years of experience in the field of kinesitherapy and speech therapy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Therapy with Theodora Dragovska

  Dreamers with an advantage!

  Therapy-method, approach to restoration and strengthening of health. Kinesitherapy – this is a treatment with movement, curative, supportive and preventative. For me, it is an opportunity to participate directly and be part of the process of restoring and improving patient health. Together, as a team, with patience, faith and professionalism, we go the path to health and its harmonious recovery. I am happy with what I do, I am happy at every stage of my work with the patients and I am grateful for their trust.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Frequently Asked Questions

  Read the answers to frequently asked questions and if you need further information, you can contact me via the contact form.

  It is good to have at least 10 consecutive therapies. If necessary, you can continue with 2 or 3 treatments a week.

  Yes of course. This is an important part of the whole healing process.    

  But morning slight breathing gymnastics is a good decision.    

  For any healing therapy, it takes time and patience. When you come to therapy you feel good, answer the question at what point and when does things change for you?    

  You can stand in front of the mirror and do the exercises for the mouth and the tongue, and naturally invite him to show you how to do it because you are having difficulty doing so. Turn the game into a game.    

  It’s called “The Fast Work Shame for the Master”. By now you have endured and did not need any therapy, and now you want it fast. You can choose yourself.    

  There may be several reasons for this – such as chronic fatigue, overweight or a recent illness. It is good to identify the cause. Initially, it can be done in the morning for 10-15 minutes of breathing gymnastics.    

  There is a solution to that. Every 2 hours you can make 5 or 10 minute office gymnastics for your hands, feet and back. If there is a chance to sit on the Swiss ball for a few hours instead of sitting, this will also help. Sitting on this ball mobilizes the whole body by improving the stand and balance and is fun.    

  Ask your question

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   мнения

   ADDRESS

   Str. Sv. Ossie Cordobski 124
   Sofia

   WORKING HOURS

   Monday – Friday: 14:30 – 18:30
   Sat.: 11:30 – 18:30
   Sun.: Day off

   CONTACTS

   +359 89 702 4847

   info@dragovska.com

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    [:]

    [:en]

    

    

   Services & Therapies

   Teodora Dragovska is a qualified specialist with many years of experience in the field of kinesitherapy and speech therapy.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Therapy with Theodora Dragovska

   Dreamers with an advantage!

   Therapy-method, approach to restoration and strengthening of health. Kinesitherapy – this is a treatment with movement, curative, supportive and preventative. For me, it is an opportunity to participate directly and be part of the process of restoring and improving patient health. Together, as a team, with patience, faith and professionalism, we go the path to health and its harmonious recovery. I am happy with what I do, I am happy at every stage of my work with the patients and I am grateful for their trust.

    

    

    

    

    

    

    

   Frequently Asked Questions

   Read the answers to frequently asked questions and if you need further information, you can contact me via the contact form.

   It is good to have at least 10 consecutive therapies. If necessary, you can continue with 2 or 3 treatments a week.

   Yes of course. This is an important part of the whole healing process.   

   But morning slight breathing gymnastics is a good decision.   

   For any healing therapy, it takes time and patience. When you come to therapy you feel good, answer the question at what point and when does things change for you?   

   You can stand in front of the mirror and do the exercises for the mouth and the tongue, and naturally invite him to show you how to do it because you are having difficulty doing so. Turn the game into a game.   

   It’s called “The Fast Work Shame for the Master”. By now you have endured and did not need any therapy, and now you want it fast. You can choose yourself.   

   There may be several reasons for this – such as chronic fatigue, overweight or a recent illness. It is good to identify the cause. Initially, it can be done in the morning for 10-15 minutes of breathing gymnastics.   

   There is a solution to that. Every 2 hours you can make 5 or 10 minute office gymnastics for your hands, feet and back. If there is a chance to sit on the Swiss ball for a few hours instead of sitting, this will also help. Sitting on this ball mobilizes the whole body by improving the stand and balance and is fun.   

   Ask your question

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    мнения

    ADDRESS

    Str. Sv. Ossie Cordobski 124
    Sofia

    WORKING HOURS

    Monday – Friday: 14:30 – 18:30
    Sat.: 11:30 – 18:30
    Sun.: Day off

    CONTACTS

    +359 89 702 4847

    info@dragovska.com

     

     

     

     

     

     

     

     [:]