Логопедия

Логопедия

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни. Терапии на говорни нарушения при:

артикулационни нарушения – свързани с неправилното изговаряне на един или повече звукове. Проявява се като пропускане на звук – присъства в речта на децата в периода на проговаряне например/тота вместо торта/. Обикновено симптомът е преходно явление и се преодолява спонтанно в процеса на израстване;

заместване – замяна на един звук от друг. Трудният за изговаряне звук се замества от друг по-лесен /например „ботуси“ вместо „ботуши“/. Това е на най-често срещаният симптом на артикулационно нарушение при децата;

изопачаване – изговаряне на несъществуващ звук на мястото на определен труден звук. Това е най-типичния симптом на нарушена артикулация и най-трудно подаващ се на корекция, например звуковете „с“, „з“ и „ц“ „ се изговарят с поставяне на езика между зъбите, вместо зад тях;

нарушение на речевата плавност – заекване. Свързано с удължаване или повтаряне на звукове, срички, думи, фрази;

дизартрия – цялостно говорно нарушение, при което са засегнати всички компоненти на говора – дишане, фонация, артикулация и прозодика;

афазия /при възрастни/– придобито нарушение на езиковите функции, в следствие на мозъчна увреда. Нарушена е способността за езиково кодиране/пораждане, създаване на езикови съобщения/ и езиково декодиране /разбиране, осмисляне на възприетите езикови съобщения/. Може да се прояви в чист вид, когато разстройството засяга само езиковите функции, но много често нарушението е свързано със засягане на висшите корови функции – гнозис и праксис.