[:bg]

Кан- масаж е една профилактично-терапевтична, балансираща система, включваща в себе си елементи на Ароматерапията ( Етерично-маслен масаж), специални източни техники, и най-вече, акцент върху познания от богатия опит на древния Български профилакто-терапевтичен фолклор. Съчетавайки ефективността на гореспоменатите системи, Кан- масажа има за цел възраждането на древни български лечебни традиции, като поставя техния потенциал на една научна база, за постигането на следните цели и задачи:
1/ Уравновесяване на мускулния дисбаланс.
2/ Балансиране на центъра на тежестта.
3/ Премахване на напрежението в меките тъкани и подобряване динамиката на ставите чрез отстраняване на функционалните блокажи.
4/ Отстраняване на възпалителни процеси, използвайки средствата на Ароматерапията.
5/ Активиране циркулацията на жизнена енергия в човешкото тяло.

6/ Изграждане на нови стереотипи.
7/ Изграждането на трайни рефлекторни стимули.
8/ Създаване на етерично маслено депо с цел-повишаване на имунитета.
9/ Постигане на хормонален баланс на база комбинирания подход.

Както виждате Кан- масажа има подчертан холистичен подход. Идеята е да се постигнат гореспоменатите цели, като се използват предимно алтернативни методи адаптирани към съвременните концепции на модерната рехабилитация и кинезитерапия. Използвайки информацията от съвременните диагностични средства на Академичната медицина с този метод е възможно да се постигнат забележителни терапевтични резултати без риск от усложнения вследствие безсмислена мистификация. Той може да се постави на широка научно-изследователска основа, което да гарантира неговата динамичност и адаптивност.

Следвайки основната концепция на метода, а именно, промяна на негативните стереотипи, можем значително да подобрим качеството си на живот, спестявайки си тежки заболявания водещи до оперативна намеса и инвалидизиране. От особено значение е изграждането, постигането на нови стереотипи. Овладяването на вредните последствия от стреса /особено актуален днес/, токсикацията от вредните хранителни навици и използването на модерни гастрономични приумици, както и неправилното натоварване на опорно-двигателния апарат, гарантира постигането на тази задача. Разбира се това не може да стане за една-две процедури, а като следствие от системно и програмирано въздействие, което може да ангажира месеци, дори години.

Какво се разбира под “неправилно натоварване на опорно-двигателния апарат”. Всеки жив организъм има свой индивидуални зони на физически комфорт и е програмиран за определена доза натоварване, след което се нуждае от съответстваща почивка.

Извън тази програма, организмът се дебалансира и започва да се руши. За да се увеличи неговият физически потенциал е нужна натренираност, която се постига с продължителни и добре планирани тренировки.

С други думи, еднакво вредно е да седим целодневно и ежедневно зад бюрото или по същата схема да извършваме тежък физически труд. А още по-зле се подреждат нещата, ако след целодневен престой зад бюрото посетим фитнес залата и изконсумираме пълен пакет от услуги, които не са съобразени с нашия индивидуален и моментен статус.Тогава нашият организъм със сигурност ще се чуди какво точно искаме от него. Това разбира се допълнително го стресира и дебалансира.

Индивидуалният подход в Кан терапията е особено важен като се определя не само от естествения хабитус на човек, който се подлага на тази форма на въздействие, но и от моментното състояние. Терапевтичният курс се планира като се изготвя индивидуален консултационен лист след проведено интервю. В зависимост от специфичните нужди на пациента се подбират подходящите продукти.

Кан терапията е динамична и адаптивна система, целяща подобряването на качеството на живот, чрез промяна на негативните стереотипи и разшриване на общата адаптивност. В тепарията се използва психо-соматичния фактор на етерично-маслените апликации и комплески от упражнения. Целта на този модул е да се постигне дълбока постурална релаксация – отпускане и на най-дълбоките мускулни структури

Кан- масажа Ви дава възможност да направите правилният избор. Неговият компилативен подход увеличава силата на редица алтернативни методи, включени в неговата уникална схема с адаптация към основните концепции в холистичната медицина и съвременната рехабилитация:

1/Да не вредим!
2/Да има цялостност!
3/Да има динамика и адаптивност!

 

АВТОР НА МЕТОДА: Николай Христов

[:en]

Khan massage is a prophylactic-therapeutic balancing system, incorporating elements of Aromatherapy, special Eastern techniques, and especially emphasis on the knowledge of the rich experience of ancient Bulgarian prophylactic-therapeutic folklore. Combining the effectiveness of the above-mentioned systems, khan therapy aims at restoring ancient Bulgarian healing traditions, putting their potential on a scientific basis, to achieve the following goals and tasks:
1 / Balancing Muscle Imbalance.
2 / Balance center of gravity.
3 / Removing tension in soft tissues and improving joints dynamics by removing functional blockages.
4 / Removal of inflammatory processes using Aromatherapy.
5 / Enable the circulation of vital energy in the human body.

6 / Building new stereotypes.
7 / Building permanent reflection incentives.
8 / Creating an essential oil depot to increase immunity.
9 / Achieving harmonious balance on the basis of the combined approach.

As you can see Khan massage has a holistic holistic approach. The idea is to achieve the aforementioned goals, using mainly alternative methods adapted to the modern concepts of modern rehabilitation and kinesitherapy. Using the information from the modern diagnostic tools of Academic Medicine, this method makes it possible to achieve remarkable therapeutic results without the risk of complications resulting from senseless mystification. It can be placed on a broad research base to ensure its dynamism and adaptability.

Following the basic concept of the method, namely the change of negative stereotypes, we can significantly improve the quality of life by saving serious illnesses leading to surgical intervention and disability. It is particularly important to build, achieve new stereotypes. Providing the harmful effects of stress (especially current today), toxicity from harmful eating habits, and the use of modern gastronomic stunts, as well as improper loading of the musculoskeletal system, ensure that this task is achieved. Of course, this can not be done for one or two procedures, but as a consequence of a systematic and programmed impact, which may involve months, even years.

What is meant by “improper loading of the musculoskeletal system”. Each living organism has its own individual zones of physical comfort and is programmed for a certain dose of load, and then needs adequate rest.

Outside of this program the organism is unbalanced and begins to crumble. In order to increase his / her physical potential training is needed, which is achieved by long and well planned training.

In other words, it is equally damaging to sit down all day and every day at the desk or under the same scheme to do heavy physical labor. If during the whole day of your stay at the office you visit the gym and try a full package of services that do not conform to your individual and instant characteristics. Then our organism will surely wonder what we really want from it. This, of course, is further stressed and unbalanced.

The individual approach to Khan therapy is particularly important because it is determined not only by the natural habitat of a person who is subjected to this form of influence but also by the cross-state. The therapist course is planned to prepare an individual consultation sheet after an interview. Depending on the specific needs of the patient, appropriate products are selected.

Khan therapy is a dynamic and adaptive system aimed at improving the quality of life by changing negative stereotypes and expanding overall adaptability. The psycho-somatic factor of the ethereal-oil applications and complexes of exercises is used in the therapeutics. The purpose of this module is to achieve deep postural relaxation – relaxation and deeper muscle structures

Khan Massage allows you to make the right choice. His compilative approach increases the power of a number of alternative methods included in his unique scheme, adapting to the basic concepts of holistic medicine and modern rehabilitation:

1 / Do not hurt!
2 / To have integrity!
3 / To have dynamics and adaptability!

AUTHOR OF THE METHOD: Nikolay Hristov

[:]